Activități pentru care nu ai nevoie de casă de marcat

Activități pentru care nu ai nevoie de casă de marcat

În acest articol veți afla care sunt:

           Operațiunile comerciale exceptate de la utilizarea casei de marcat

          • Operațiunile comerciale pentru care este obligatorie utilizarea casei de marcat

Vom utiliza extrase din Ordonanta de urgență 28/1999 și Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, care au fost modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 804/2017, în vigoare din 20 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 907/2017.

Operațiunile comerciale exceptate de la utilizarea casei de marcat

 

• Comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate.

 Activitățile de vânzare a biletelor de călătorie și a abonamentelor pentru transportul public de călători numai în interiorul unei localități, ca activități conexe transportului, intră în excepția prevăzută la art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență şi care se referă la transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul.

• Sunt exceptate, de asemenea, bonurile cu valoare fixă  (bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare), precum şi vânzarea de timbre fiscale, poștale, judiciare, precum și de cărți poștale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea.

• Activitățile de parcare a autovehiculelor și jocurile de noroc intră sub incidența exceptării de la folosirea caselor de marcat numai în cazul în care se încasează de la clienți o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces și, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului. Are acelaşi regim și biletul de intrare la cazinouri şi cluburi de poker.

 Activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede

• NU sunt exceptate jocurile de noroc – pariurile în cotă fixă pentru care utilizatorii vor emite bonuri fiscale pentru sumele încasate de la clienți.

• Vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi. Operatorii economici care NU vând exclusiv ziare și reviste sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

• Reamintim, în context, o precizare nemodificată în Norme, şi anume că vânzarea de pâine și produse de panificație, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 2 lit. c) și d) din ordonanța de urgență atrage neîncadrarea acestor activități în excepția prevăzută de lege. Prin magazine sau raioane specializate se înțelege spațiile în care se comercializează exclusiv pâine și produse de panificație.

• Activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii.

• Agenţii economici care desfăşoară activităţi de amanetare sunt exceptaţi de obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru serviciile de creditare, inclusiv pentru comisionul aferent acestor servicii. La vânzarea direct către populaţie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitării împrumutului de către deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu excepţiile prevăzute de lege.

• Sunt scutite de la înregistrarea prin case de marcat electronice profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 cum ar fi, fără însă a ne limita la acestea, cele desfășurate de către medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul științific, literar, artistic și educativ.

• Serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului și efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe. Intră sub incidența acestei exceptări serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului și, respectiv, lucrările de construcții, reparații, amenajări și întreținere a locuințelor, executate de către operatori economici specializați, inclusiv materialele utilizate pentru realizarea acestor activități, dacă materialele respective sunt cuprinse în facturi și alte documente legale emise de prestatorul serviciului ori executantul lucrării.

 Asamblarea, montarea ori instalarea bunurilor care sunt executate ca operațiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul NU sunt exceptate de la obligaţia înregistrării prin casa de marcat electronică fiscală.

 Vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult.

 Comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă.

  Livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 Vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii. 

 Încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet; 

 Comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Operațiuni comerciale pentru care ai nevoie de casă de marcat

 

• Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. 

•  Operatorii economici prevăzuţi la alineatul anterior, denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura

• Substitutele de numerar sunt bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetelor sociale, tichetului Rabla și altele asemenea.

• Livrările de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație vor include nu numai activități desfășurate cu caracter permanent, ci şi pe cele sezoniere.

• Nu intră aici livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul. Prin comerț ocazional se înțelege actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu.

Ai un proiect in care te putem ajuta?

Echipa noastra iti sta la dispozitie cu sfaturi!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *